Tööalane rehabilitatsioon:

 • Õpetab teid tervisehäirega toime tulema;
 • Arendab töövõimet;
 • Suurendab tööjõudlust;
 • Aitab sobitada töötingimusi ja kohaneda tööeluga.

 

Tööalase rehabilitatsiooni toel klient:

 • Jätkab töötamist sama tööandja juures samal või teisel töökohal;
 • Asub tegutsema ettevõtjana või jätkab tegutsemist ettevõtjana;
 • Asub tööle avatud tööturul iseseisvalt või tugiisikuga (toetatud töö);
 • On valmis tööd otsima ja osalema teistel tööle saamist toetavatel tööturuteenustel;
 • Jätkab õppimist ja on valmis õpingute järel tööle asuma;
 • Muutub sotsiaalselt aktiivsemaks; 
 • Tervislik seisund paraneb. 

 

Pakutavad rehabilitatsiooniteenused

 • Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, pere ja grupitöö)
 • Psühholoogi teenus (individuaalne, pere- ja grupitöö)
 • Arsti teenus (individuaalne, pere- ja grupitöö)
 • Õe teenus (individuaalne, pere- ja grupitöö)
 • Füsioterapeudi teenus (individuaalne, pere- ja grupitöö)
 • Kogemusnõustaja teenus (individuaalne,  pere- ja grupitöö)

 Meeskond töötab kliendi keskkonnas või sotsiaalses keskkonnas (näit kodus, töökohal, jne).

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on  vähenenud töövõime tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

 

 • Tööalane rehabilitatsioon on isiku tööeluks ettevalmistamiseks, tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks osutatav tööturuteenus.

Sihtrühm: vähenenud töövõimega isik (v.a kui töövõime puudub):

 • Vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga;
 • Arvele võetud töötuna või;
 • Omandab põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidust või;
 • Töötav isik;
 • Aja-, asendus- või reservteenistuses.

Rehabilitatsioonimeeskond

Psühholoogid

Tatjana Neborjakina

Heli-Moonika Kunda

Merle Rohtmets

Anna Litvinjuk

Janeth Ivanov

Füsioterapeut

Katrin Koolmeister

Sotsiaaltöötaja

Erika Kiviloo

Silja Eleanora Kulagina

Arst

Johanna Hade

Eripedagoog

Katri Kraus

Õde

Jelena Konnova

Ingrid Kullamaa

Kogemusnõustaja

Tiina Varblane

Tarvi Kaasiku

Kasulikku lugemist:

https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/praxis_toovoimetus_eestis_5_el_riigis_v1.2_01.pdf

NB:

Kõikide teenuste osutamist on klientidel võimalik taotleda kokkuleppel teenuseosutajaga kliendile harjumuspärases sotsiaalses keskkonnas – kodus, tööl, haridus- , tervishoiu- , hoolekandeasutuses.

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse riikliku rahastuse taotlemise tingimused on kirjeldatud https://www.tootukassa.ee/

TÖÖALASE REHABILITATSIOONI HINNAKIRI

 

TÖÖALASE REHABILITATSIOONI TEENUSED
(hinnad sisaldavad käibemaksu 20%)

HIND (eur)

ARSTI TEENUSED 
Arsti teenus (individuaalne, pereteenus), rehabilitatsioonialane  konsultatsioon / terviseseisundi hindamine                63,00€
Rehabilitatsioonialane konsultatsioon 
 Terviseseisundi hindamine

 

FÜSIOTERAPEUDI TEENUSED 
Individuaalne, pereteenus

50,00€

Grupiseanss (4-10 osalejat) 

15,00€

TEGEVUSTERAPEUDI TEENUSED 
Individuaalne, pereteenus

45,00€

Grupiseanss (4-10 osalejat)

15,00€

LOOVTERAPEUDI TEENUSED 
Individuaalne, pereteenus

45,00€

Grupiseanss (4-10 osalejat)

15,00€

SOTSIAALTÖÖTAJA TEENUSED 
Individuaalne, pereteenus

45,00€

Grupiseanss (4-10 osalejat)

15,00€

PSÜHHOLOOGI TEENUSED 
Individuaalne, pereteenus

45,00€

Grupiseanss (4-10 osalejat)

15,00€

ERIPEDAGOOGI / LOGOPEEDI TEENUSED

 

Individuaalne, pereteenus

45,00€

Grupiseanss (4-10 osalejat)

15,00€

ÕE TEENUSED

 

Individuaalne, pereteenus

45,00€

Grupiseanss (4-10 osalejat)

15,00€

KOGEMUSNÕUSTAMINE

 

Individuaalne, pereteenus

40,00€

Grupiseanss (4-10 osalejat)

15,00€

Meeskonnatöö 3 spetsialisti

 

Grupitöö

180,00€

Grupitöö hind kehtib ühe osaleja kohta.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

1 tund tähendab 45 minutit kontaktkohtumist + 15 minutit dokumenteerimist.

 

Kliendile on tööalase rehabilitatsiooni teenused tasuta, Töötukassa tasub teenuste eest kuni 1800 € aastas.

Ettepanekute ja kaebuste esitamise kord:

 

  Kaebuste ja ettepanekute eesmärgiks võib olla töötajate tunnustamine,
töötajatele tagasiside andmine, probleemidest teavitamine ja nende lahendamine,
kaebustest ja ettepanekutest lähtuvalt võimalike muudatuste tegemine OÜ Avertan
töös.

 

  Kaebusi saab esitada ainult kirjalikult (vabas vormis). Kirjaliku
kaebuse ja/või ettepaneku võib panna välisukse juures paiknevasse postkasti või
saata e-posti teel info@avertan.ee.

 

  Kaebusel peab kirjas olema kliendi nimi, vastuse saamiseks
kontaktandmed (telefon, meili- või postiaadress), kuupäev, situatsiooni või
pretensiooni detailne kirjeldus.

 

  Suulisi kaebusi võib esitada ja võimalusel leitakse neile ka lahendus,
kuid suulisi kaebusi ei registreerita. Vastav spetsialist, kellele suuline
kaebus esitatakse, pakub kliendile võimalust esitada kaebus kirjalikult.

 

  Kirjalikke kaebusi registreerib, menetleb ja lahendab OÜ Avertan
meeskonnajuht ja/või juhatus (tulenevalt situatsioonist vajadusel koos
erialaspetsialistiga) 30 päeva jooksul pärast kaebuse laekumist.

 

  Kõikidele kirjalikele kaebustele vastatakse kliendile sobival moel
(telefoni, meili või kirja teel) 30 päeva jooksul pärast kaebuse laekumist.

 

  Ettepanekute ja kaebuste menetlemisel kogutud dokumentide säilitamise
korraldab OÜ Avertan  juhatus.

 Kõik OÜ Avertan rehabilitatsioonimeeskonna liikmed, kes osalevad ettepanekute ja kaebuste menetlemise protsessis peavad jälgima konfidentsiaalsuse tagamise nõudeid. Ettepanekute ja kaebuste lahendamise ja vastamise aluseks on EV seadus „Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus“, mis sätestab, et ettepanekule/kaebusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.