Sotsiaaltervise Keskuse Avertan meeskonda kuuluvad Eesti Vabariigi poolt tunnustatud kutsetunnistusi omavad spetsialistid.

Psühholoog:

 • Tatjana Neborjakina
 • Heli-Moonika Kunda
 • Janeth Ivanov
 • Anna Litvinjuk
 • Marge Ulla Arusoo
 • Merle Rohtmets

Sotsiaaltöötaja:

 • Erika  Kiviloo
 • Silja Eleanora Kulagina

Eripedagoog:

 • Katri Kraus

Füsioterapeut:

 • Katrin Koolmeister

 Arst:

 • Johanna Hade

Õde:

 • Jelena Konnova
 • Inkrid Kullamaa

Kogemusnõustaja

 • Tiina Varblane
 • Tarvi Kaasiku

  ANDMEKAITSE – KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

  1. OÜ Avertan töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega. 

  2. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Avertan, registrikoodiga 12940569. 

  3. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse Kliendilt keskuse teenustele registreerimisel:

    Kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, otsuse number, kontaktandmed (e-mail, telefoninumber, aadress, kasutaja keel jne);

    Teenuste ajalugu ja külastusinfo;

    Info kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed. 

  Kõik Kliendi poolt edastatud ja teenuste teostamiseks vajalikud lisaandmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on ettevõttel OÜ Avertanil õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused, et tagada teenustega seotud vajalikud toimingud 

  Lisaks Kliendi poolt avaldatud Isikuandmetele on OÜ Avertanil õigus kontrollida ja vajadusel täiendada Kliendi isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega. 

  4. Kliendi isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on:

    Teenuste osutamine (sh Teenustega seotud info edastamine);

    Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma toodete edastamise ja teenuste osutamise osas;

    Kliendiga suhtlemine ning talle teenuste pakkumiste edastamine;

    Kliendi maksekohustuste täitmise tagamine;

    Kliendibaaside haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust ja kvaliteeti ning teha Kliendile personaalseid pakkumisi;

    Kliendirahulolu uuringute teostamine. 

  5. OÜ Avertan rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (nii tehnilised kui ka füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

  6. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või kustutamist, v.a juhtudel, kui on kokku lepitud või seadus sätestab teisiti. Selleks tuleb pöörduda OÜ Avertan andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@avertan.ee. Kliendi päringutele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.